top of page
FileHandler (1).jpeg

Zirve Hakkında

Fiziksel aktivite, bireylerin bedensel ve ruhsal gelişimini sağlayan temel araçlardan biridir. Fiziksel aktivite, toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik etmekte ve gelecek nesillere bir yatırım oluşturmaktadır.

Fiziksel aktivitenin eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık hizmeti sunumunda birinci basamaktan başlayarak fiziksel aktivitenin artırılması ve izlenmesi hususunda yapılacak iyileştirmeler ve düzenlemeler büyük önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda “10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü” kapsamında 10 Mayıs 2023  Çarşamba Günü 21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi düzenlelenmektedir.

'TOPLUM 5.0 PERSPEKTİFİ'

Image by Luke Chesser

Bu zirve kapsamında kamu, akademisyen ve ilgili sektör üyeleri bir araya gelerek, 21. yüzyılda fiziksel aktiviteyi kapsamlı olarak tartışma imkanı bulacaktır. Zirvede “Pandemiler”, “Teknoloji” ve “İklim-Çevre” konulu çalıştaylar düzenlenerek, Toplum 5.0 sağlık hedefleri perspektifi ile mevcut durum analizinin yapılması, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması ve rapor olarak sunulması amaçlanmaktadır. 21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi’nin çıktılarının politika yapıcılar ve ilgili otoriteler için kaynak sağlaması hedeflenmektedir.

Pandemiler

Image by shahin khalaji

Çalıştayda pandemiler başlığı altında, küresel salgın hastalık dönemlerinde fiziksel aktivitenin sürdürülebilirliğini sağlamak için eylem planları oluşturmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etme önerilerini oluşturmak, belirli nüfus grupları arasında rekreasyonel aktivite oranının ve araçlarının kullanımının nasıl arttırılabileceğini değerlendirmek, izolasyon ve göreceli hareketsizlik nedeniyle pandemi sonrası fiziksel aktiviteye dönüş risklerini analiz etmek ve fiziksel aktiviteye güvenli dönüş stratejilerinin nasıl sağlanabileceğini tartışmak hedeflenmektedir. 

Teknoloji

Image by ThisisEngineering RAEng

Teknolojik gelişmeler günlük yaşam aktivitelerinin daha az emekle daha verimli hale getirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır.  Günümüzde teknoloji sedanter davranışı ve fiziksel inaktiviteyi arttıran bir faktör olarak görünmektedir. Ancak teknoloji, fiziksel aktivite katılımını ve fiziksel aktiviteden keyif alınmasını teşvik etmeyi sağlamak için yeniden amaçlandırılabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Bu çerçevede çalıştayda teknolojik gelişmelerin insanların hareketsiz davranışlarını nasıl etkilediğini tartışmak, fiziksel aktivitenin dönüşüm sürecine katkıda bulunmak ve teknolojinin fiziksel aktiviteye daha fazla katılımı teşvik edecek şekilde yeniden nasıl tasarlanabileceğine ve fiziksel aktivitenin değişen teknolojik yapıya nasıl entegre edilebileceğine yönelik fikirler üretmek Toplum 5.0 hedefleri açısından katkı sağlayacaktır.  

İklim-Çevre

2020 yılında güvenli egzersiz saati ortalama 3.7 saat/gün azalmıştır. İklim değişikliğine bağlı fiziksel aktivite, egzersiz ve spor ile ilişkili riskler artan sıcak hava dalgaları, artan sayıda aşırı hava olayları, yükselen UV, ozon ve alerjen seviyeleri ve bulaşıcı hastalıkların yayılması şeklinde ele alınabilir. Çalıştayın bu başlığı altında ısının güvenli fiziksel aktivite üzerindeki etkisinin ortaya konması, iklim değişikliği nedeniyle fiziksel aktivite paternlerinde meydana gelen adaptasyonların tartışılması, ortam sıcaklığının fiziksel aktivite kalıpları ve seçimleri üzerine etkisinin analiz edilmesi, iklim değişikliği ve diğer çevresel kaygılarla (hava kirliliği, su kirliliği) ilişkili fiziksel inaktivite risk değerlendirmesi ve risk yönetimi sağlanması hedeflenmektedir. 

Image by Annie Spratt

21. Yüzyılda Fiziksel Aktivite Zirvesi’nde, farklı yaş gruplarında fiziksel inaktivitenin olumusuz etkileri, fiziksel aktivite ve yaşam boyu sağlık, Toplum 5.0 ve sağlık hedefleri, yapay zeka ve dijital sağlık uygulamaları ile ilgili alanında uzman profesyonellerin ve bilim insanlarının konuşmalarına yer verilecek ve “Pandemiler”, “Teknoloji” ve “İklim-Çevre”  çalıştay grupları hazırladıkları raporları sunarak kamuoyunu bilgilendirecektir.

bottom of page